Studentuppdrag

Förslag till nya studentuppdrag och resultat av avslutade.

Studentuppdrag

Region Östergötland vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning i världsklass. Därför behöver vi många olika sorters kompetens med olika typer av bakgrund. Vi har förutsättningarna för spännande karriärvägar, för att du ska kunna göra skillnad, och föra livet framåt. Inom regionen finns sjukhus i Linköping, Norrköping och Motala. Dessutom finns ett stort antal vårdcentraler och andra verksamheter, spridda över hela regionen.

Utöver vårdutbildad personal finns personal från många andra utbildningsbakgrunder, t.ex. teknik, naturvetenskap, informatik, matematik, beteendevetenskap, ekonomi, juridik, HR.

Examensarbete, uppsats, kursprojekt eller praktikplats?

Vi har för det mesta möjlighet att erbjuda studentuppdrag från flera av Region Östergötlands olika verksamheter. Studentuppdrag kan genomföras på olika sätt, examensarbete, uppsats, praktik (obetald), kursprojekt m.m. Utöver listan nedan så är du givetvis välkommen med egna spontana idéer till projekt eller med kombinationsförslag som gränsar mellan de listade förslagen. Flera av förslagen kan göras tillsammans av flera studenter om så önskas.

Ansökningar

Ansökningar lämnas via Exjobb eller Praktik. Frågor är välkomna till testochinnovation@regionostergotland.se.

Katastrofmedicinskt centrum (KMC), en av RÖ:s verksamheter, har även en egen kanal in för studentprojekt på https://www.katastrofmedicin.se/sv/for-students/. Ansökningar som görs genom annonserna som nämns ovan och som vi tror kan passa på KMC kommer vi att lotsa dit, så det spelar ingen roll vilken ansökningsväg du väljer.

Under perioder av skärpta COVID-19-restriktioner är det betydligt svårare att erbjuda praktik (särskilt på plats fysiskt). Examensarbeten etc. kan ofta göras mycket bra även huvudsakligen på distans.


Studenter på vårdutbildningar och i högre årskurser på civilingenjörsprogram i medicinsk teknik brukar kunna söka (betalda) sommarvikariat. Sommarjobb 2023 inom medicinsk teknik söks senast 28/2 via epost till Ole.Ronningen@regionostergotland.se.

Övriga uppdrag på denna lista är obetald studentpraktik, examensarbeten etc. kopplade till pågående utbildning.


Öppna studentuppdrag (nu)

Vi har för närvarande inga beskrivna uppdrag men välkommen med egna förslag

Exempel på redan genomförda Studentuppdrag

2021

2020

2019

2017

2016

2015

Avslutade projekt, där fortsättningsprojekt är möjliga om/när handledare har tid

Bedömningsverktyg för bilkörningsförmåga Rehabiliteringsverksamheten söker en metod för att smidigt kunna bedöma en persons förmåga till trafiksäker bilkörning efter hjärnskador. Idag används en förenklad körsimulator som nu blivit föråldrad. Under 2014 hölls en innovationstävling för att uppmuntra framtagande av nya lösningar. Det vinnande bidraget från företaget Cybercom adresserade en delmängd av önskemålen och kan utgöra en grund för vidare design och utveckling.

Mobilitet och Positionering med koppling till IT-stöd Teknisk utveckling och/eller utvärdering: Integration av positioneringsfunktioner med andra IT-system. Kan och vill man få mobila system att automatiskt lyfta fram information relaterad till det rum eller den patient man befinner sig hos? Är det lämpligt att använda sig av positionsinformation som en del i säkerhets- och inloggningsrutiner?

Grafiska symboler och symbolspråk Utveckling och utvärdering av symbolspråk för medicinska terminologisystem. Principerna bakom det medicinska visualiseringsspråket VCM är intressanta, men symbolvalen är inte självklara och estetiken kan förbättras. Hur kan principena tillämpas på bättre och mer tilltalande sätt? Kan utvärderingsstandarder för symboler tillämpas? Hur behöver symbolspråk utformas för att tillämpas på delar av t.ex Snomed CT? Hur kan symbolerna användas för patientöversikter? Projekt inom detta område lämpar sig för de som har intresse för t.ex. grafik och kognitition. (Avslutat kandidatarbete i kognitionsvetenskap finns som grund - fortsättning möjlig)

Artificiell intelligens och beslutsstöd I många situationer finns det en önskan om möjlighet till automatiserade beslutsstöd, exjobb är t.ex. på gång avseende beslutsstöd i mobil akutjournal. Regionen tillämpar redan t.ex. stroke-förbyggande beslutsstöd och håller på att införa stöd på fler områden. Om du har intressen/kompetens inom AI eller beslutsstöd så kan vi diskutera uppdrag.

Kontinuerlig synkronisering av HTML5-dokument/data (multi-user & multi-device) Det finns olika lösningar för att koppla HTML-gränssnitt till datamodeller (på klientsidan) så att de hålls synkroniserade med varandra (om den ena ändras så återspeglas det direkt i den andra) vissa lösningar kan även stödja separation av grafisk design från logikdesign. Ett sådant exempel är ramverket AngularJS. För att hålla datamodeller på klientsidan synkroniserade med modeller på serversidan och med andra klienter (och med viss tolerans för dåliga nätförbindelser) kan “operational transformation” användas. Ett sådant ramverk är ShareJS. Uppdrag: utred och testa om AngularJS och ShareJS eller andra lämpligar ramverksalternativ fungerar bra ihop och om de skulle kunna användas som en grund i inmatningsgränssnitt för t.ex. patientjournalsystem.

Avslutade projekt där fortsättning ej är planerad i dagsläget

Modell för omvårdnadsdokumentation i patientjournalen I journalsystemet Cosmic dokumenteras omvårdnad i mallar, t ex nutrition, fall, trycksår, munhälsa m.m. Mallarna består av sökord framtagna ur forskning och praxis. Mallarna följer ibland ett processtänk. Det är svårt för en sjuksköterska att dokumentera vid rätt tidpunkt, i en process eller med rätt innehåll. För vad ska vi egentligen dokumentera? Utifrån vems perspektiv ska dokumentationen ske? För den som vill visa vad som gjorts, för den som kommer nästa pass, för uppföljning på generell nivå eller utifrån vad forskningen anser är rätt? Det finns även lagar som styr vad som ska dokumenteras, men dessa är ibland ej så styrande. Därför behöver vi undersöka vilka behov finns av dokumentation, vad säger forskningen och lagen. Därefter behöver en modell föreslås kring vad dokumentationen i en patientjournal ska innehålla. Förslag är att utgå från en s.k. omvårdnadsmall, t ex sår eller nutrition. Uppdraget lämpligt för student inom kognitionsvetenskap på masternivå eller liknande.

Utvärdera desinfektions-metoder baserade på bl.a. ozon, väteperoxid och UV-ljus Det är viktigt att kunna desinficera utrymmen och modern teknisk utrustning (utan att förstöra dem). Detta uppdrag innefattar att testa och jämföra olika metoder i praktiken. Biologikompetens krävs.

Utbildnings- och beslutsstöd för personer som drabbas av akut hjärtinfarkt. Detta är studentprojekt är en del av forskningsprojektet Act4Heart. Det övergripande syftet med Act4Heart projektet är att utvärdera effekterna av en utbildnings-intervention genomförd via motiverande samtal och interaktiv IT för patienter med nyligen genomgången hjärtinfarkt och deras närstående. Hypotesen är att användandet av dessa tekniker kommer att öka ambulansanvändandet och därmed förkorta prehospital agerandetid hos de patienter som återinsjuknar i hjärtinfarkt.
Student-delprojektets syfte är att utveckla och testa användarvänligheten och genomförbarheten av ny IT (interaktiv websida/applikation) genom att använda en deltagande forskningsdesign med applikationsutvecklare patienter, kliniker och forskare involverade i alla steg.

Jämför multitouch-ramverk för HTML5 på olika plattformar. Multitouch-gränssnitt finns i en mängd format och fabrikat. Utred, testa och jämför olika lösningar baserade på HTML5 etc som potentiellt skulle kunna användas på ett enhetligt sätt för de flesta av dem (smartphone, surfplatta, visualiseringsbord, stor väggskärm).

Håll maskinen vid liv så att den kan rädda liv. Medicinteknisk utrustning underhålls och servas i förebyggande syfte för att upprätthålla säkerhet och prestanda. Tillverkaren specificerar ofta ett visst underhåll men den tar sällan hänsyn till användningsgrad och åldrande av produkten. Hur ofta bör det göras och vad ska den innehålla för att produkten vara säker men utan att göras onödigt mycket eller onödigt ofta? Vad kan man dra för slutsatser ifrån historisk data på tidigare underhåll och serviceåtgärder? Går det att beräkna ett End-of-life” (EOL ur ett vårdgivareperspektiv) för en produkt där förmodat underhållkostnad (och stilleståndstid) för den gamla utrustningen ställs mot livscykelkostnaden att ersätta den med en ny generation? Kan man ta fram en metod/process för förbättra det systematiska tänket kring underhållet, ett slags evidensbaserat underhåll? Bidra till att analysera detta utifrån olika säkerhetskrav, kostnadseffektivitet m.m.

Teknikutvärdering och etiska frågor kring inomhuspositionering Idag finns och pilottestas utrustning för detaljerad inomhuspositionering av personal, patienter och viktig utrustning. Precis som i övriga samhället väcker användningen av positioneringsdata viktiga och intressanta etiska frågeställningar. Vem ska få använda den till vad? Hur länge ska den lagras? Om man efter ett tag upptäcker att en patient bär på multirestistenta bakterier, vill man då kunna spåra vilka som varit i kontakt med patienten och vart de tog vägen i anslutning till det? Får samma typ av positioneringsdata användas för att ta reda på vem som tillbringar mest tid i fikarummet eller minst tid med patientkontakt? Hur påverkar det arbetsmiljön och relationer? Vilka regler och integritetsskydd bör finnas och vem ser till att de följs?

Kursregistrering med RFID-läsning, Raspberry Pi och web-robot. Snart ska flera tusen journalsystemsanvändare gå kurs om ny version. Att registrera vilka som kommit och genomfört kursen och sedan föra in detta i ett existerande web-baserat system är tidskrävande och Clinicum som ansvarar för dessa och andra utbildningar vill ha ett automatiserat system där kursdeltagarnas existerande tjänstelegitimation scannas och resten av processen sker (halv)automatiskt

Elektronik/inbyggda system: underlätta flexibel demonstrationsmiljö - Raspberry Pi, mätutrustning m.m. Det har gjorts tidigare exjobb och praktikuppdrag med Raspberry Pi, RFID, bluetooth m.m. för medicinska mätare i för testbäddsmiljö på sjukhuset. Vi kombinerar dem och en del annat med bl.a.http://nodered.org/ . Detta vill vi använda i flexibla prototypnings- och simulerings-sammanhang,

Open source-lösningar för röstigenkänning och annan talteknologi med stöd för svenska. Många “gratis” röstigenkännings-tjänster skickar ljudet eller delar av det till servrar på Internet för analys, vilket av sekretessskäl m.m. inte lämpar sig för patientinformation. Undersök hur/om open-source-alternativ skulle kunna bli en del i regionens “verktygslåda”.

Några fler projektidéer vars handlednings-möjlighet f.n. är osäker finns fortfarande på en äldre lista och vissa kommer sannolikt flyttas till denna sida senare


Webb-version av denna sida nås via http://regionostergotland.github.io/studentuppdrag/

QR code to http://regionostergotland.github.io/studentuppdrag/